ήχοι και εικόνες/Klänge und Bilder

Από το CD «ο Αίσωπος, τα ζώα και εμείς»

Το μυρμήγκι και το τζιτζίκι (ολόκληρο)
Η αλεπού κι ο κόρακας (απόσπασμα)
Ο παπαγάλος (απόσπασμα)